Turbiditetsmätare

En turbiditetsmätare behöver inte vara komplicerad och den här är byggd av Lego.

I vår Github finns byggbeskrivningar, kopplingsscheman och färdig programkod för denna turbiditetsmätare.

Grumlighet är ett begrepp vi alla känner till men, turbiditet är kanske inte lika välkänt. Turbiditet är ett mått på mängden lösta partiklar i en vätska. Det är inte   bara mängden partiklar som påverkar hur vi upplever vattnets grumlighet, utan även partiklarnas färg, form och storlek.

Man kan mäta turbiditet på flera sätt. En av de enklaste metoderna är att sänka ned en skiva in vattnet och avgöra vid vilket djup skivan försvinner ur sikte (figur 1). Denna metod att avgöra siktdjupet i en sjö eller i havet är drygt 150 år gammal och skivan som används kallas secchiskiva efter Angelo Secchi som uppfann metoden.

Figur 1. En forskare undersöker siktdjupet genom att sänka ned en secchiskiva till dess att skivan inte längre är synlig.

Ett annat sätt att mäta turbiditeten är att belysa ett vattenprov med en ljuskälla. Man använder sedan sensorer som mäter dels ljuset som går igenom provet och dels ljuset som sprids vinkelrätt från ljuskällan (figur 2). Efter mätningen av det ljus som sprids och det ljus som släpps igenom kan man beräkna kvoten mellan värdena och det blir ett mått på provets turbiditet.

Figur 2. Principen för en turbiditetsmätare där en ljuskälla belyser ett prov. En del av ljuset går rätt igenom provet och fångas upp av en sensor på andra sidan. En del av ljuset sprids och fångas upp av sensor som sitter vinkelrätt mot ljuskällan.